Kujawsko-pomorski portal tworzony przez rolników, doradców i ekspertów z branży rolniczej!!!! Zapraszamy do rejestracji!


Prawo krajowe i wspólnotowe oraz projekty aktów prawnych

 

 

Nowe akty prawne i projekty:

- ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 302/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw

(ZOBACZ)

- PROJEKT USTAWY z dnia ............. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno

(ZOBACZ)

- Zasady przyznawania pomocy finansowej oraz opiniowania planów dochodzenia do uznania wstępnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw, w związku z wejściem w życie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 302/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r.

(ZOBACZ)

 

  

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw Unii Europejskiej. Pobierz plik

 

Prawo krajowe

- Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 roku o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868)

(ZOBACZ)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania (Dz. U. z 2009 r. Nr. 5, poz. 27)

(ZOBACZ)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji (Dz. U. Nr 129 poz. 742)

(ZOBACZ)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 roku w sprawie warunków przystąpienia osób prawnych i osób fizycznych niebędących producentami owoców i warzyw do organizacji producentów (Dz. U. Nr 144, poz. 1522)

(ZOBACZ)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 roku w sprawie kryteriów kwalifikacji produkcji jako doświadczalnej (Dz. U. Nr 144, poz. 1525)

(ZOBACZ)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2004 roku w sprawie integrowanej produkcji (Dz. U. Nr 178, poz. 1834, z późn. zm.)

(ZOBACZ)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2011 roku w sprawie wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw oraz okresu, w którym występujący z organizacji producentów owoców i warzyw nie będzie mógł przystąpić do wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw (Dz. U. Nr 105, poz. 619)

(ZOBACZ)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2011 roku w sprawie wskaźników redukcji, sposobów określania wartości owoców i warzyw sprzedanych oraz okresów referencyjnych stosowanych przy określaniu wartości owoców i warzyw sprzedanych (Dz. U. Nr 129, poz. 744)

(ZOBACZ)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie warunków i trybu zwrotu składników majątkowych inwestycji lub jej wartości zrealizowanej w ramach programu operacyjnego (Dz. U. Nr 160, poz. 1671)

(ZOBACZ)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania (Dz. U. Nr 98, poz. 822)

(ZOBACZ)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 stycznia 2006 roku w sprawie wysokości krajowych środków finansowych przeznaczonych na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania (Dz. U. Nr 16, poz. 122)

(ZOBACZ)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie określenia trybu i terminu powiadamiania o zamiarze nieprzeznaczenia do sprzedaży owoców i warzyw oraz o planowanym sposobie ich zagospodarowania (Dz. U. Nr 23, poz. 172)

(ZOBACZ)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2006 roku w sprawie sposobu oznaczania i zabezpieczenia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, uniemożliwiającego wprowadzenie tych owoców i warzyw do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji (Dz. U. Nr 161, poz. 1140)

(ZOBACZ)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie wzoru protokołu kontroli wykonywania czynności uniemożliwiających wprowadzenie do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 104, poz. 611)

(ZOBACZ)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2006 roku w sprawie wzoru świadectwa przejęcia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 186, poz. 1374)

(ZOBACZ)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2006 roku w sprawie określenia zakresu informacji, które powinny być umieszczone w protokole wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z przeprowadzonej kontroli biodegradacji lub kompostowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży oraz sposobu przekazywania tych informacji(Dz. U. Nr 199, poz. 1466)

(ZOBACZ)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 roku w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzenie kontroli (Dz. U. Nr 144, poz. 1523)

(ZOBACZ)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie terminów przekazywania informacji przez marszałka województwa, Prezesa ARiMR, Prezesa ARR, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw i ich zrzeszenia (Dz. U. Nr 103, poz. 598)

(ZOBACZ)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie maksymalnej części produkcji lub produktów kwalifikujących się do sprzedaży konsumentom na ich własne potrzeby (Dz. U. Nr 235, poz. 1602)

(ZOBACZ)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie określenia przypadków, w których spadek wartości produkcji sprzedanej wystąpił z przyczyn niezależnych od wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw lub organizacji producentów owoców i warzyw, oraz sposobu potwierdzania tego spadku (Dz. U. Nr 130, poz. 758)

(ZOBACZ)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie określenia sposobu zagospodarowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2009r. Nr 5, poz. 29)

(ZOBACZ)

- Strategia krajowa dla zrównoważonych programów operacyjnych organizacji producentów owoców i warzyw w Polsce na lata 2010-2013, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 19, poz. 27 z dnia 16 sierpnia 2011 r.

(ZOBACZ)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 roku w sprawie zakresu i sposobu wdrażania strategii krajowej w programach operacyjnych realizowanych na rynkach owoców i warzyw (Dz. U. Nr 201, poz. 1330)

(ZOBACZ)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 roku w sprawie maksymalnej wysokości rekompensat z tytułu nieprzeznaczania do sprzedaży niektórych gatunków owoców i warzyw, dla których rekompensaty te nie zostały określone przepisami Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 28, poz. 182)

(ZOBACZ)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie sposobu, wysokości oraz terminów spłaty przez odbiorców produktów nieprzeznaczonych do sprzedaży wartości tych produktów oraz związanych z tym kosztów sortowania, pakowania oraz transportu (Dz. U. Nr 105, poz. 618)

(ZOBACZ)

 

 

Prawo wspólnotowe

- Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ( rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (Dz. U. L 299 z 16.11.2007, str. 1. z późn. zm.)

(ZOBACZ)

- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2011, str. 1)

(ZOBACZ)

- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 302/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 99 z 05.04.2012, str. 21)

(ZOBACZ)

- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie i zmieniające niektóre rozporządzenia (Dz. U. UE nr L365/52 z 21.12.2006 r.)

(ZOBACZ)

- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. U. WE L 368 z 23.12.2006, str. 15)

(ZOBACZ)

 

Źródło: http://www.arimr.gov.pl

 

 

 
 
Dynamic Metal
 
BiuroRachunkowe
 
Dynamic Metal
 
 
Po ryby
 
 

Nasi partnerzy

 
 

Kontakt

AgroBiznes Park Sp. z o.o.
Kołaczkowo 
ul. Ułańska 9
89-200 Szubin
tel. (52) 513-15-54
tel. (52) 513-15-55

Biuro rachunkowe
tel./fax. (52) 384-59-82

Reklama

Zachęcamy do umieszczenia reklam na portalu.
Publikacja - 1 miesiąc gratis!!!

Prosimy o zapoznanie się z parametrami technicznymi.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!